Fusha e veprimtarisë, Grupimet e synuara, Ofertat dhe Temat e FISP

Në Zvicër jetojnë migrante dhe migrantë nga vendet më të ndryshme të origjinës dhe me histori të ndryshme migracionale. Fachstelle für interkulturelle Suchtprävention und Gesundheitsförderung (FISP) ka për qëllim që ta përmirësojë parandalimin e varësive dhe nxitjen shëndetësore për këta njerëz dhe që kësisoj t’i kontribuojë nxitjes së integrimit në këtë fushë. Këtu hyjnë informimi, sensibilizimi dhe stimulimi i kompetencave.

Grupimet e synuara

Aktivitetet e FISP drejtohen nga njëra anë ndaj migranteve dhe migrantëve, nga ana tjetër ndaj institucioneve dhe personave të kualifikuar me dhe pa sfond migracioni.

Ofertat

Në mesin e ofertave të FISP hyjnë:

 • Aktivitete informimi dhe diskutimi në shoqata dhe organizata migrimi, vende të takimit, qendra takimesh, institucione fetare, në shkolla (p.sh. mbrëmje të prindërve) dhe në institucione të tjera në gjuhë të ndryshme.
  Për këtë ne hartojmë dhe organizojmë formime të mëtejshme për ndërmjetëse dhe ndërmjetës ndërkulturorë mbi tema të ndryshme në fushën e parandalimit të varësisë dhe nxitjes së shëndetit.
 • Shpërndarja e synuar e materialit informativ në mjediset/rrjetet e migranteve/migrantëve
 • Shpallje dhe kontribute redaksionale në mediat e migranteve/migrantëve
 • Konceptim dhe prodhim të podcasts në shumë gjuhë
 • Konceptim dhe prodhim të videove në shumë gjuhë
 • Kontribute në mediat sociale - p.sh. në tetë faqe të Facebook-ut, disa kanale të YouTube dhe në Soundcloud
 • Zhvillimi i mëtejshëm dhe i ri i projekteve në bashkëpunim më organizatat e migranteve dhe migrantëve dhe/ose vende të specializuara, veçanërisht nga fusha e parandalimit të varësisë

Oferta të mëtejshme për persona të kualifikuar, institucione, shkolla ju gjeni këtu.

Temat

Në lëmin Parandalimi i varësive FISP u përkushtohet para së gjithash temave në vijim:

 • Forcimi i kompetencave të jetës dhe faktorëve mbrojtës
 • Mënyra e të sjellit me të hollat
 • Mediat digjitale (celular, internet)
 • Alkooli
 • Medikamentet
 • Duhani

Në lëmin Shëndetësia FISP përpunon temat në vijim:

 • Ushqimi dhe lëvizja përgjithësisht
 • Informacionet prindërore: ushqimi dhe lëvizja për fëmijë
 • Shëndeti mendor i fëmijëve, të rinjve dhe prindërve të tyre
 • Informacionet për sistemin shëndetësor zviceran në bazë të Udhërrëfyesit shëndetësor të Zvicrës

Për t’i plotësuar detyrat e saj FISP bashkëpunon me ndërmjetëse dhe ndërmjetës ndërkulturorë, organizata të migranteve dhe migrantëve si dhe institucione nga fushat e arsimit, shëndetit, çështjeve sociale, migrimit dhe integrimit.