Projekti ZüMPG

Informacione për temën e shëndetit psikik të fëmijëve dhe të rinjve

Projekti i migracionit i Cyrihut për forcimin e shëndetit psikik tek fëmijët dhe të rinjtë (Zürcher Migrationsprojekt zur Stärkung der psychischen Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen, ZüMPG) ka për qëllim, të zgjerojë dijet e migranteve dhe migrantëve në lidhje me shëndetin psikik të fëmijëve dhe të prindërve (të tyre). Projekti përfshin aktivitete informimi dhe diskutimi si dhe stenda informacioni, reportazhe në mediet (mediet e printuara, portalet online, podcasts, radiot lokale) dhe shpërndarjen e synuar të materialeve për temën. Me këto aktivitete popullsia migrante e Cyrihut duhet të sensibilizohet, motivohet dhe të aftësohet, që të forcojë shëndetin psikik të anëtarëve të saj të familjes.

FISP ofron Aktivitete informimi dhe diskutimi për temat që qëndrojnë më poshtë. Për shkak të informacioneve të marra prindërit me sfond migracioni e njohin kuptimin e shëndetit psikik dhe janë në gjendje që ta forcojnë shëndetin psikik të fëmijëve të tyre. Aktivitetet e informimit kryhen nga moderatore të arsimuara dhe moderatorë të arsimuar, me sfond migracioni.

Temat

Mundësi te të mësuarit për fëmijë deri në moshën 4 vjeç
Nxitja e hershme është e rëndësishme për rritjen e shëndetshme të fëmijëve me qëllim që të mënjanohen probleme të mëvonshme. Cilat mundësi te të mësuarit në jetën e përditshme mund t’iu ofrojnë prindërit dhe personat e tjerë referues fëmijëve?

TOP

Grupimet e synuara dhe cilësimet

Veprimtaritë u drejtohen migranteve dhe migrantëve, sidomos prindërve. Ato mbahen në kuadrin publik, vende / cilësime të mundshme janë:
Projektet për integrim, shkollat e gjuhëve, shoqatat dhe organizatat e migrantëve, vendtakimet, qendrat komunitare, institucionet fetare si dhe organizatat, institucionet shoqërore dhe aktorët nga lëmi arsimor dhe social.

TOP

Gjuhët e ofruara

Veprimtaritë mund të ofrohen në gjermanisht dhe në gjuhë të tjera. Aktualisht janë në dispozicion këto gjuhë:

 • Gjermanisht
 • Shqip
 • Arabisht
 • Boshnjakisht / Kroatisht / Serbisht
 • Anglisht
 • Farsi
 • Polonisht
 • Portugalisht
 • Rusisht
 • Spanjisht
 • Tamile
 • Tailandisht
 • Tigrinia
 • Turqisht

TOP

Financimi

Kontratë shërbimesh me Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention der Universität Zürich

TOP

Materialet

Stark durch Beziehung Fletëpalosja „I/e fortë me marrëdhënie“, në 16 gjuhë
Ti forcojmë fëmijët Flyer Ti forcojmë fëmijët. Këshilla për prindër të fëmijëve deri 4 vjeç.", në 7 gjuhë

TOP