Parandalimi i varësive

Aktivitetet e FISP në lëmin e parandalimit të varësive përfshijnë:

  • Veprimtari informative dhe diskutime midis migrantëve dhe migranteve
  • Arsim të mëtejshëm të ndërmjetëseve dhe ndërmjetësve ndërkulturorë
  • Puna me publikun: artikuj gjermanisht dhe në gjuhë të tjera në medien e shkruar të popullsisë migracionale
  • Emisionet radiofonike: Radio LoRa
  • Ndërmjetësim i ekspertëve të përshtatshëm si dhe i ndërmjetëseve dhe ndërmjetësve ndërkulturorë

Me këtë rast në fokus janë temat në vijim: